Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 25 2016

07:59
2974 234d 390
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viafriends friends
07:59
Reposted frommayamar mayamar viapalina palina
07:59
Kiedy człowiek czuje, że potrzeba mu czegoś więcej, wtedy zaczynają się kłopoty.
— Charles Bukowski
Reposted fromrudazolza rudazolza viapalina palina
07:48
Reposted fromFlau Flau viapalina palina
07:48
7451 4af3 390
Reposted fromsecretoflife secretoflife viaalmostlover almostlover
07:48
07:48
4873 6379 390
Reposted fromnyaako nyaako viacats cats

October 24 2016

11:01
7513 c635 390
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viazmora zmora

October 23 2016

19:37
3771 52f3 390
19:25
Bo nigdy nie myślisz, że ostatni raz jest ostatnim razem. Myślisz, że będzie więcej.
— Meredith Grey
Reposted frommickeymouse mickeymouse viapalina palina
19:23
1494 2493 390
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viakoskoss koskoss
19:22
1401 63cb 390
Reposted fromdarthsadic darthsadic viakoskoss koskoss
19:22
Reposted fromkansei kansei viakoskoss koskoss
19:22
3604 e9c6 390
dzieci z bullerbyn. 
19:22
19:22
19:21
Kiedy dużo pracujesz, to nie masz czasu myśleć o tym, jak bardzo beznadziejne jest Twoje życie.
— ja. dzisiaj. mniej niż 6 godzin snu przed kolejną zmianą.
19:21

October 19 2016

16:25
9840 1405 390
Reposted fromdelix delix viapalina palina
16:16
Reposted frombluephoenix bluephoenix viacats cats
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl