Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 25 2017

17:44
8939 0f93 390
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax vialaluna laluna
16:49
4049 08a6 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakama1110 kama1110
16:49
16:49
Reposted fromFlau Flau viakatastrofo katastrofo
16:49
5447 bf68 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viakama1110 kama1110
16:49
1462 6f87 390
Reposted fromtoft toft viamodalna modalna
16:49
16:49
16:48
16:48
9178 6376 390

your-lovers-and-drifters:

Notorious, 1946

Reposted fromLittleJack LittleJack viapannalu pannalu
16:35
9773 52fc 390
Reposted frommeem meem viahash hash
16:35
9772 aaf2 390
Reposted frommeem meem viahash hash
16:35
9764 e39d 390
Reposted frommeem meem viahash hash
16:35
7419 fddb 390
Reposted fromoll oll viafranklymydear franklymydear
16:35
Reposted fromaetos aetos viahash hash
16:35

Czasami człowiek jest w takim stanie emocjonalnym, że z nadmiaru myśli, nie wie o czym właściwie myśli aktualnie.

16:34
Zamiast opierać się zmianom, poddaj im się. 
Niech życie będzie z tobą, nie przeciw tobie. Jeśli obawiasz się, że twoje życie odwróci się do góry nogami, nie bój się. Skąd wiesz, że do góry nogami nie jest lepiej niż normalnie?
— Shams z Tabrizu
16:34
16:34
2961 b7ae 390
Reposted fromrumbarbarum rumbarbarum viaHypothermia Hypothermia
16:34
9792 3d16 390
pamiętaj.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viavivre1 vivre1
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl