Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2017

20:38
2574 5076 390
20:30
5375 94c4 390
20:30
5476 c44c 390
Reposted fromtwice twice viaalmostlover almostlover
20:30
7267 c965 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaalmostlover almostlover
13:41
7067 dc8b 390
Reposted fromkaiee kaiee vianiskowo niskowo

August 21 2017

21:02
3019 fbde 390
21:02
7955 19ce 390
Reposted fromsiegmunda siegmunda viagronsaker gronsaker
21:02
Lubię, gdy jesteś wstawiona i mówisz, że chcesz zostać dziś moją żoną.
— Pezet
Reposted fromshrew shrew viasomemistakes somemistakes
21:02
Suka
Reposted fromkopytq kopytq viaHypothermia Hypothermia
21:01
20:56
9934 22c1 390
Reposted fromtfu tfu viakrzysk krzysk
20:48
0230 a1fc 390
Reposted fromdivi divi
20:48
7196 099b 390
20:48
5944 a789 390
Reposted fromcalcifer calcifer viakatastrofo katastrofo
20:48
5294 7992 390
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viaaynis aynis
20:44
Chciałabym, żeby moja cierpliwość była tak wielka jak mój apetyt. Byłabym oazą spokoju.
— Facebook
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viaoutofmyhead outofmyhead
19:29
19:04
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
19:04
Człowiek całymi latami zamartwia się z jakiegoś powodu, zamiast powiedzieć sobie po prostu: 'no i co z tego'.
— Andy Warhol
Reposted fromolakocie olakocie vialeniwieec leniwieec
19:03
0195 144b
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viamadadream madadream
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl