Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2017

13:22
1921 dbb0 390
Reposted fromthephilosopher thephilosopher viakoskoss koskoss
12:10
Jak patrzysz,to zobaczysz,że i ty,i ja jesteśmy w dupie. I jesteśmy dorośli. Dorośli,czyli sami.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted frompareidolie pareidolie viajakubzulczyk jakubzulczyk

June 20 2017

20:24
3685 3bee 390
Reposted fromwyczes wyczes viaisnotcominghome isnotcominghome
20:24
20:24
7349 da46 390
Reposted frommyu myu viaisnotcominghome isnotcominghome
20:24
20:24
0452 ec6d 390
Reposted frombukoz bukoz viaisnotcominghome isnotcominghome
20:24
7445 0b8d 390
XD
20:23
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami -Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viazmora zmora
20:23
4216 820d 390
20:23
0175 df26 390
I "albo wszystko, albo nic".
Reposted frommhsa mhsa viasmutnazupa smutnazupa
20:22
3077 2f4e 390
Reposted fromineedcoffee ineedcoffee viaucieknijmi ucieknijmi

June 17 2017

18:56
2445 a458 390
Reposted frompiehus piehus viaisnotcominghome isnotcominghome

June 16 2017

18:13
8515 43b1 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viacynamon cynamon
18:13
9747 c7b4 390
Reposted fromkarahippie karahippie viacynamon cynamon
18:10
1363 aabe 390
Reposted fromtichga tichga viacynamon cynamon
18:10
0573 c91a 390

fitmaree:

Can’t risk it

Reposted fromfaerliechaotic faerliechaotic viacynamon cynamon
17:28
(...) jak dużo powiedzieć, a nic nie powiedzieć, jak się śmiać, gdy w środku nie do śmiechu, jak w coś wierzyć, gdy w nic się nie wierzy, (...). 
— Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
17:28
17:28
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl