Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2017

20:40
4659 2bbf 390
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viapmsgirl pmsgirl
20:40
5165 4323 390
Reposted fromlittlemouse littlemouse viapmsgirl pmsgirl
20:40
6851 08cf 390
Reposted fromemeerydafabcat emeerydafabcat viazmora zmora
20:40
6747 347e 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viazmora zmora
20:39
Nie jestem w życiu zbyt widowiskowa. Odwracam się i odchodzę. Można mnie zrazić ignorancją, brakiem uwagi, atencji. W niepowodzeniach zamykam się i trudno mnie potem otworzyć, dotrzeć do mnie. Bywa, że wychodzę z domu, gdzieś uciekam, chcę być goniona i przepraszana.
— Magdalena Cielecka
Reposted fromweightless weightless viazmora zmora
20:39
Mam teraz trudne rzeczy do przeżycia ze sobą samą. Tu mi nikt nie pomoże, nikt tu za mną nie pójdzie. Lepiej mnie tak zostawić.
— Granica
Reposted frommaive maive viazmora zmora
20:39
Bolę i umieram, a miałem nie.
— Świetlicki
Reposted fromagapka agapka viazmora zmora
20:39
Reposted fromdobby dobby viazmora zmora

June 24 2017

13:22
1921 dbb0 390
Reposted fromthephilosopher thephilosopher viakoskoss koskoss
12:10
Jak patrzysz,to zobaczysz,że i ty,i ja jesteśmy w dupie. I jesteśmy dorośli. Dorośli,czyli sami.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted frompareidolie pareidolie viajakubzulczyk jakubzulczyk

June 20 2017

20:24
3685 3bee 390
Reposted fromwyczes wyczes viaisnotcominghome isnotcominghome
20:24
20:24
7349 da46 390
Reposted frommyu myu viaisnotcominghome isnotcominghome
20:24
20:24
0452 ec6d 390
Reposted frombukoz bukoz viaisnotcominghome isnotcominghome
20:24
7445 0b8d 390
XD
20:23
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami -Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viazmora zmora
20:23
4216 820d 390
20:23
0175 df26 390
I "albo wszystko, albo nic".
Reposted frommhsa mhsa viasmutnazupa smutnazupa
20:22
3077 2f4e 390
Reposted fromineedcoffee ineedcoffee viaucieknijmi ucieknijmi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl